Dukanova dieta

Informace

Kategorie

Výrobci

Obchodní podmínky


1. Kontaktní údaje prodávajícího

Radek Rusek
IČ: 02958821
Telefon: +420 773 002 492
Email: objednavky@rr-radostshop.cz
Sídlo: Petřvaldík 40, 742 60 Petřvald

INFORMACE K ESHOPU RR RADOST NAKUPOVAT: 

Na FACEBOOK stránce našeho obchodu naleznete informace o zboží, novém  zboží,
expedici balíků, kdy a jaké zboží se naskladňuje, online chat pro dotazy a pro  rychlejší komunikaci, než přes email, kde odpovídáme pouze v pracovní době.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i
reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou
platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Místem
dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího,
pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 pracovních dnů od potvrzení a  uhrazení objednávky,
pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Pokud je u zboží uvedený počet dní – vždy se jedná o pracovní dny
a to po uhrazení objednávky. Počet dní je rezerva eshopu pro naskladnění zboží ve vyšší cenové relaci, než běžné potraviny.
Toto zboží a hlavně zboží ze zahraničí se objednává max. 2 x týdně a  nenaskladňuje se na eshop,
je to zboží jakoby na zakázku. Kupující objedná, uhradí a poté  se zboží objednává u dodavatele. 
Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle  nejpozději do dvou pracovních dnů od uhrazení. 
Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve
překontroloval dle dodacího listu v elektronické podobě na uvedeném emailu při  objednání zboží.
Pokud objednávka není kompletní ( příslušný dodavatel zboží nedodá  apod. )
budou kupujícímu vráceny finanční prostředky na bankovní účet, ze kterého byla  objednávka hrazena.
Po domluvě lze zboží nahradit jiným zbožím.  Doklady ke zboží, zejména daňový doklad,
potvrzení a dodací listy, odešle prodávající  kupujícímu elektronickou formou.
Daňový doklad ihned po potvrzení objednávky do  uvedeného emailu. Dodací listy po vyexpedování zboží.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu
a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění. Doba dodání apod.

4. Doručování zboží na Slovensko

Při volbě na poštu či adresu Slovenskou poštou.
Zasíláme i na Slovensko a to tak, že na Slovensko s balíky jezdíme na poštu, aby nebylo poštovné
tak drahé. Balíky do 10 kg. Od 10 kg už cestuje balík dopravcem DPD za
uvedenou cenu u dopravy. Na Slovensko jezdíme od 10 - ti balíků, tzn. až je kompletních 10 balíků
odesíláme. Tudíž se na objednávky ze Slovenska nevztahují dny doručení zboží v e-shopu.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to
bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky

opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.2 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu - nejpozději do 14-ti dní od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel.

5.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dní od odstoupení od smlouvy všechny finanční prostředky vč. náhrady na dodání

5.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebitele dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění
nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis
nedostatku a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k
opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho
poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o
nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění
vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se
s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva,
jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

ADR - mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - www.coi.cz

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje
měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních
údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než
smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně
k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním
účelům.

8. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na
rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti
ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od
kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších
právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015.